Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Warsztaty Focus na ssaka

Warsztaty Focus na ssaka

  • Spotkanie z neurologopedką Marceliną Żółtowską, podczas którego poznasz zdumiewające mechanizmy, jakimi kieruje się noworodek. Spojrzysz na karmienie piersią od zupełnie innej strony.
69,00 zł
/ szt.
Produkt dostępny
Produkt dostępny
Bezpieczne zakupy

Z okazji Tygodnia Karmienia Piersią zapraszamy Cię na spotkanie "Focus na ssaka".

Spójrz na karmienie piersią od zupełnie innej strony - od strony małego ssaka.

Czy wiesz, że noworodek rodzi się wyposażony w cały arsenał umiejętności ssania piersi i... przetrwania?

Współcześnie zapominamy o pierwotnej naturze ssaka, zakładamy rękawiczki niedrapki i owijamy w kokony. A potem dziwimy się, że dziecko nie chce ssać piersi. 

To spotkanie zmieni Twoje spojrzenie na karmienie piersią i dziecko. 

Dzięki spotkaniu:

☑ Poznasz odruchy noworodkowe, nauczysz się je dostrzegać i wspierać u noworodka.

☑ Będziesz umiała lepiej reagować na sygnały płynące od noworodka.

☑ Lepiej rozpoczniesz karmienie piersią. 

☑ Będziesz umiała wspierać noworodka w kształtowaniu jego umiejętności ssania piersi. 

 

Więcej informacji

Spotkanie odbędzie się 31.05 (środa) o 13:00.
Czas trwania: 2 h
Prowadząca: Marcelina Żółtowska, neurologopedka kliniczna

 

Autorka spotkania:

mgr Marcelina Żółtowska

Neurologopedka kliniczna, terapeutka wczesnej interwencji logopedycznej. 

Marcelina pra­cu­je z noworodkami i niemowlętami. Prowadzi własną poradnię neurologopedyczną - centrum terapeutyczne "Od Głowy do Mowy". Kon­sul­tu­je wcze­śnia­ki i dzie­ci uro­dzo­ne o cza­sie w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu. Do­ko­nu­je dia­gno­zy neurolo­go­pe­dycz­nej no­wo­rod­ka i nie­mow­lę­cia, zaj­mu­je się te­ra­pią za­bu­rzeń w ob­sza­rze kom­plek­su ust­no­-twa­rzo­we­go, po­ma­ga ma­mom w trud­nych po­cząt­kach kar­mie­nia.

Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i ro­dzi­ców. 

 

Edukacja:

Stu­dia po­dy­plo­mo­we, kie­ru­nek: neu­ro­lo­go­pe­dia kli­nicz­na z wcze­sną in­ter­wen­cją lo­go­pe­dycz­ną – Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny we Wro­cła­wiu.

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spe­cjal­ność: lo­go­pe­dia – Aka­de­mia Pe­da­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Ma­rii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka – Uni­wer­sy­tet Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spe­cjal­ność: lo­go­pe­dia z ki­ne­zjo­lo­gią edu­ka­cyj­ną – Wyż­sza Sz­ko­ła Edu­ka­cji In­te­gra­cyj­nej i In­ter­kul­tu­ro­wej w Po­zna­niu

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: dzien­ni­kar­stwo i ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na – Uni­wer­sy­tet Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy

Stu­dia po­dy­plo­mo­we: Za­rzą­dza­nie oświa­tą – Wyż­sza Sz­ko­ła Nauk Hu­ma­ni­stycz­nych i Dzien­ni­kar­stwa w Po­zna­niu

Prak­ty­ki za­wo­do­we:

- Cen­trum Zdro­wia Dziec­ka w War­sza­wie na Od­dzia­le Ga­stro­en­te­ro­lo­gii, He­pa­to­lo­gii, Za­bu­rzeń Odży­wia­nia i Pe­dia­trii

- In­sty­tut Mat­ki i Dziec­ka w War­sza­wie w Kli­ni­ce Ne­ona­to­lo­gii i In­ten­syw­nej Te­ra­pii No­wo­rod­ka w War­sza­wie

- Sz­pi­tal Kli­nicz­nym im. H. Świę­cic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Po­zna­niu

- Od­dział Wiel­ko­pol­skie­go Pol­skie­go Związ­ku Głu­chych w Po­zna­niu

- sz­ko­ły i przed­szko­la in­te­gra­cyj­ne

Kur­sy i szko­le­nia:

- Ha­la­vM Bre­ast­fe­eding Cli­ni­c - kurs przy­go­to­wu­ją­cy do eg­za­mi­nu na Mię­dzy­na­ro­do­we­go Cer­ty­fi­ko­wa­ne­go Kon­sul­tan­ta Lak­ta­cyj­ne­go IBCLC, dr Gi­na We­is­sman IBCLC

- Wę­dzi­deł­ko war­gi gór­nej okiem or­to­don­ty –w­ska­zów­ki dla te­ra­peu­tów

- Fre­no­to­mia dla prak­ty­kó­w - kwa­li­fi­ka­cja i za­bieg

-Ja­ma ust­na nie­mow­la­ka – okiem sto­ma­to­lo­ga i fi­zjo­te­ra­peu­ty

-Oce­na funk­cjo­nal­na trak­tu ust­no­-twa­rzo­we­go. Mio­te­ra­pia­-po­dej­ście au­tor­skie

-Kurs dla neu­ro­lo­go­pe­dów, lo­go­pe­dów i fi­zjo­te­ra­peu­tó­w-te­ra­peu­tów wcze­snej in­ter­wen­cji pra­cu­ją­cych z dziec­kiem kar­mio­nym pier­sią, Cen­trum Nau­ki o Lak­ta­cji

-Tak­ty­ka po­stę­po­wa­nia w an­ky­lo­glo­sji u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt okiem le­ka­rza prak­ty­ka i neu­ro­lo­go­pe­dy

-Sty­mu­la­cja trak­tu ust­no­-twa­rzo­we­go

-Oce­na neu­ro­lo­go­pe­dycz­na no­wo­rod­ka­/nie­mow­lę­cia­-warsz­tat prak­tycz­ny z pa­cjen­ta­mi

-Funk­cja po­ły­ka­nia w kon­tek­ście te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej

-Żu­cie wy­zwa­niem lo­go­pe­dy – za­bu­rze­nia czyn­no­ścio­we ukła­du ru­cho­we­go na­rzą­du żu­cia

-OSWOJENIE MA ZNACZENIE. Ho­li­stycz­ny pro­gram te­ra­pii kar­mie­nia

-Trud­no­ści w po­ły­ka­niu­-prak­tycz­ne tech­ni­ki wspo­ma­ga­ją­ce układ po­kar­mo­wy

-In­te­gra­cja odru­chów ust­no­-twa­rzo­wych oraz Te­ra­pia Neu­ro­Tak­tyl­na– Mię­dzy­na­ro­do­wy In­sty­tut dr Swie­tła­ny Mas­gu­to­wej

-An­ky­lo­glos­sia u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt

-Nie­­mo­w­lak u lo­­go­­pe­­dy II Mio­­bo­­bo – skró­­co­­ne wę­­dzi­­de­ł­ko pod­ję­­zy­­ko­­we u nie­­mo­w­ląt – po­dej­ście pra­k­ty­cz­ne

-Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Lak­ta­cyj­na PROLACTA

-Wcze­sna dia­gno­za i sty­mu­la­cja lo­go­pe­dycz­na no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt

-Dia­gno­za skró­co­nych wę­dzi­de­łek ja­my ust­nej w aspek­cie lo­go­pe­dycz­nym

-Nie­mow­lak u lo­go­pe­dy

-Nie­mow­lak i lo­go­pe­dycz­ne fla­gi ostrze­gaw­cze

-Gry­za­ki w pro­fi­lak­ty­ce i te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej

-Trud­no­ści w po­ły­ka­niu­-prak­tycz­ne tech­ni­ki wspo­ma­ga­ją­ce układ po­kar­mo­wy

-Obja­wy Gó­ry Fu­ji u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt

-Wpro­wa­dze­nie do mio­te­ra­pii w lo­go­pe­dii

-Ana­to­mia pal­pa­cyj­na kom­plek­su ust­no­-twa­rzo­we­go w uję­ciu lo­go­pe­dycz­nym

-An­ky­lo­glo­sja­-krót­kie wę­dzi­deł­ko ję­zy­ka

-Dia­gno­za i te­ra­pia za­bu­rzeń roz­wo­ju mo­wy u dzie­ci cho­rych neu­ro­lo­gicz­nie, Po­znań

-Kar­mie­nie te­ra­peu­tycz­ne Hu­man To­uch

-Dia­gno­zo­wa­nie ma­łych dzie­ci w kie­run­ku za­bu­rzeń ze spek­trum au­ty­zmu. Fun­da­cja Sy­nap­sis War­sza­wa

-Dia­gno­sty­ka i te­ra­pia za­bu­rzeń mi­kro­flo­ry je­li­to­wej u dzie­ci ze spek­trum au­ty­zmu. Die­te­tycz­ne i bio­me­dycz­ne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju mo­wy

-Ki­ne­sio­ta­ping w lo­go­pe­dii i fi­zjo­te­ra­pii sto­ma­to­lo­gicz­nej, Byd­goszcz

-Mó­zgo­we uszko­dze­nia wi­dze­nia i trud­no­ści wzro­ko­we uwa­run­ko­wa­ne nie­pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niem ukła­du ner­wo­we­go w fi­zjo­te­ra­pii i re­ha­bi­li­ta­cji wzro­ku, Po­znań

-III Mię­dzy­na­ro­do­wa Neu­ro­bio­lo­gicz­na Kon­fe­ren­cja Nau­ko­wa „Glot­to­dy­dak­ty­ka i lo­go­pe­dia z per­spek­ty­wy neu­ro­bio­lo­gicz­ne­j” Kra­ków

-Warsz­ta­ty „Pro­gra­mo­wa­nie ję­zy­ka dla dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji (nie­sły­szą­cych, au­ty­stycz­nych, z afa­zją)” War­sza­wa

-Sz­ko­le­nie „Pra­ca lo­go­pe­dycz­na z dziec­kiem za­gro­żo­nym nie­pra­wi­dło­wym roz­wo­jem mo­wy i trud­no­ścia­mi w kar­mie­niu. Wcze­sna in­ter­wen­cja lo­go­pe­dycz­na” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Wspie­ra­nie funk­cji pre­lin­gwal­nych w prak­ty­ce lo­go­pe­dy, wcze­sna opie­ka lo­go­pe­dyczna nad dziec­kiem od 0-2 r.ż.” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Dia­gno­za lo­go­pe­dycz­na dzie­ci z róż­ny­mi za­bu­rze­nia­mi mo­wy”, Ka­lisz

-Warsz­ta­ty „Test SON-R 2,5-7 ba­da­nie i in­ter­pre­ta­cja wy­ni­kó­w” War­sza­wa

-Cer­ty­fi­kat „Kar­ty Oce­ny Ro­zwo­ju Psy­cho­ru­cho­we­go KORP” Wro­cław

-Warsz­ta­ty „Me­to­da Kra­kow­ska w lo­go­pe­dii” Byd­goszcz

-Sz­ko­le­nie „Wcze­sna dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju ję­zy­ko­we­go. Pro­gra­mo­wa­nie roz­wo­ju ję­zy­ka” Po­znań

-Warsz­tat „Ele­men­ty re­ha­bi­li­ta­cji lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z mó­zgo­wym po­ra­że­niem dzie­cięcym” Byd­goszcz

-Sz­ko­le­nie „Ko­mu­ni­ka­cja włą­cza­ją­ca z dziec­kiem z Ze­spo­łem Asper­ge­ra – warsz­tat umie­jęt­no­ści” Ka­lisz

-Warsz­tat „Dy­zar­tria: pod­sta­wy teo­rii, dia­gno­zy i prak­ty­ki lo­go­pe­dycz­ne­j” Byd­goszcz

-Cer­ty­fi­kat „Dia­gno­za i Te­ra­pia Rę­ki­-sz­ko­le­nie I i II stop­nia” Po­znań

-Warsz­tat „Kom­plek­so­wa dia­gno­za a IPET-stra­te­gie wspar­cia w bez­po­śred­niej pra­cy z dziec­kiem i ro­dzi­ną” Byd­goszcz

-VI Se­mi­na­rium Nau­ko­we w ra­mach Lo­go­pe­dycz­ne­go Ty­god­nia Uni­wer­sy­te­tu Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go, Byd­goszcz

-Warsz­tat „Pod­sta­wy or­to­don­cji dla lo­go­pe­dów. Dia­gno­za i uspraw­nia­nie wy­mo­wy z wa­dą zgry­zu i z wa­dą wy­mo­wy” Byd­goszcz,

-Warsz­tat „Te­ra­pia ko­mu­ni­ka­cji wer­bal­nej dzie­ci z au­ty­zme­m” Byd­goszcz

-Warsz­tat „Sku­tecz­ne me­to­dy pra­cy z dziec­kiem z wa­dą wy­mo­wy, część I” Ka­to­wi­ce

-Warsz­tat „Sku­tecz­ne me­to­dy lo­go­pe­dycz­ne, część II” Ka­to­wi­ce

-Warsz­ta­ty „In­te­gra­cja sen­so­rycz­na w te­ra­pii lo­go­pe­dycz­ne­j” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty „Stra­te­gicz­na me­to­da uspraw­nia­nia re­ali­za­cji fo­ne­mó­w” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z opóź­nio­nym roz­wo­jem mo­wy” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Ćwi­cze­nia ogól­no­ro­zwo­jo­we wspie­ra­ją­ce na­ukę czy­ta­nia u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju”

-IV Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Lo­go­pe­dycz­na „Me­to­dy wspo­ma­ga­ją­ce te­ra­pię lo­go­pe­dycz­ną dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­ny­m” War­sza­wa

-Kon­fe­ren­cja „III Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Nau­ko­we z oka­zji Eu­ro­pej­skie­go Dnia Lo­go­pe­dy- Wy­bra­ne pro­ble­my lo­go­pe­dii” Byd­goszcz

-Kon­fe­ren­cja „V Kon­fe­ren­cja lo­go­pe­dycz­na z oka­zji Eu­ro­pej­skie­go Dnia Lo­go­pe­dy- In­ter­dy­scy­pli­nar­ność w lo­go­pe­dii” Byd­goszcz

-Kon­fe­ren­cja „IV Kon­fe­ren­cja z oka­zji Eu­ro­pej­skie­go Dnia Lo­go­pe­dy­-Za­bu­rze­nia mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji u dzie­ci z wa­da­mi słu­chu i opóź­nio­nym roz­wo­jem mo­wy” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty „Wcze­sna dia­gno­za i sty­mu­la­cja lo­go­pe­dycz­na” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci za­gro­żo­nych dys­lek­sją” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Sty­mu­la­cja me­cha­ni­zmów po­znaw­czych wa­run­ku­ją­cych roz­wój mo­wy” Byd­goszcz

– Kurs „Współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi. Pra­ca z ro­dzi­cem trud­ny­m” Ośro­dek Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li Uni­-Ter­ra w Po­zna­niu

-I Mię­dzy­na­ro­do­wa Neu­ro­bio­lo­gicz­na Kon­fe­ren­cja Nau­ko­wa „Neu­ro­bio­lo­gicz­ne pod­sta­wy wcze­snej te­ra­pii za­bu­rzeń roz­wo­jo­wy­ch” Uni­wer­sy­tet Pe­da­go­gicz­ny w Kra­ko­wie

-Kon­fe­ren­cja „Sty­mu­la­cja roz­wo­ju dziec­ka we­dług Me­to­dy Kra­kow­skie­j” Byd­goszcz

-Sz­ko­le­nie „Me­to­da sy­la­bo­wa na­uki czy­ta­nia prof. Ja­go­dy Cie­szyń­skie­j” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Sy­mul­ta­nicz­no­-se­kwen­cyj­na na­uka czy­ta­nia” War­sza­wa

-Sz­ko­le­nie „Ze­spół Asper­ge­ra (ce­chy au­ty­stycz­ne) – dia­gno­za, te­ra­pia, mo­dy­fi­ka­cja za­cho­wa­ń” Po­znań

-Sz­ko­le­nie: „Opóź­nio­ny roz­wój mo­wy – dia­gno­za i wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Te­ra­pia za­bu­rzeń trud­nych w au­ty­zmie i Ze­spo­le Asper­ge­ra” Po­znań

-III Ogól­no­pol­skie Fo­rum Au­ty­zmu – Au­tyzm nie mu­si być wy­ro­kiem – współ­cze­sne me­to­dy dia­gno­zy, te­ra­pii i le­cze­nia” Po­znań

-Warsz­ta­ty „In­tro­duc­tion. Wpro­wa­dze­nie do me­to­dy growth thro­ugh Play Sy­ste­m” Po­znań

-Kon­fe­ren­cja „In­te­gra­cja dla edu­ka­cji. Ła­god­ne przej­ście z przed­szko­la do szko­ły. Ro­la na­uczy­cie­la w kształ­to­wa­niu wszech­stron­ne­go roz­wo­ju dziec­ka” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Te­ra­pia neu­ro­bio­lo­gicz­na” War­sza­wa

-Sym­po­zjum „Ro­zwój ma­łe­go dziec­ka­-jak i gdzie szu­kać po­mo­cy” Po­znań

-VIII Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja lo­go­pe­dycz­na „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi au­ty­stycz­ny­mi” War­sza­wa

-Sz­ko­le­nie „Ala­lia (opóź­nio­ny roz­wój mo­wy, SLI)-dia­gno­za i te­ra­pia” War­sza­wa

-Warsz­ta­ty „Za­sto­so­wa­nie dzien­nicz­ków wy­da­rzeń w pra­cy z dzieć­mi z au­ty­zme­m” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Me­to­da neu­ro­bio­lo­gicz­na w te­ra­pii dzie­ci z au­ty­zme­m”

-Kon­fe­ren­cja „Dziec­ko­-w­spól­ny pro­jekt. Pla­ców­ka­-Ro­dzi­ce­-Po­rad­nia. In­te­gra­cja na rzecz naj­młod­szy­ch” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty „Sty­mu­la­cja me­cha­ni­zmów le­wo­pół­ku­lo­wy­ch-u­spraw­nia­nie pra­cy le­wej pół­ku­li mó­zgu” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Sy­mul­ta­nicz­no­-Se­kwen­cyj­na na­uka Czy­ta­nia (S-SNCz)” Byd­goszcz

-Mię­dzy­na­ro­do­we Otwar­te Dni Nau­ki KPSW Byd­goszcz

-Warsz­tat „Ćwi­cze­nia lo­go­pe­dycz­ne” Byd­goszcz

-Wy­kład „Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka po­trze­bą cza­su” Byd­goszcz

-Warsz­tat „Dia­gno­za róż­ni­co­wa dzie­ci z ORM” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty re­ha­bi­li­ta­cyj­no­-kon­sul­ta­cyj­no­-dia­gno­stycz­ne Me­tod Ru­chu Ro­zwi­ja­ją­ce­go We­ro­ni­ki Sher­bor­ne (I i II sto­pień) Byd­goszcz

-Warsz­tat: „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z ze­spo­łem Asper­ge­ra” Po­znań

-Kon­fe­ren­cja „Ogól­no­pol­ska Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Nau­ko­wa Psy­che­-Cia­ło­-Nie­świa­do­mo­ść” Byd­goszcz

-Warsz­tat „Pod­sta­wy emi­sji gło­su dla lo­go­pe­dó­w” Byd­goszcz

 

Regulamin wydarzeń 

Organizatorem warsztatów i webinarów (zwanych dalej wydarzeniami) jest
Oksytocyna Anna Matuszczak, właściciel marki Wróżka Cycuszka, z siedzibą przy ul. Maltańska 1 61-131 Poznań, zwany dalej Organizatorem.

Wykupienie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Prawa autorskie

1. Przedstawione w trakcie wydarzeń treści są wynikiem pracy, edukacji i doświadczenia poszczególnych specjalistek i jako takie podlegają ochronie prawnej z tytułu praw autorskich. 

2. Nie wyrażamy zgody na dzielenie się całością lub fragmentami treści oraz na udostępnianie linków źródłowych do treści edukacyjnych objętych prawem autorskim.

3. Każda próba udostępnienia treści bez zgody Autorki może się wiązać ze skutkami prawnymi. 

 

1. Wróżka Cycuszka organizuje darmowe oraz płatne spotkania z ekspertami w tematach okołoporodowych w formie warsztatowej oraz online.

2. Jedna osoba może wziąć udział w maksymalnie dwóch warsztatach darmowych oraz w nieograniczonej ilości warsztatów płatnych.

Warunki techniczne

1. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do platformy edukacyjnej, za pośrednictwem której będzie przekazany materiał edukacyjny.

2. Aby w pełni i poprawnie skorzystać z możliwości udziału w spotkaniu edukacyjnym online, uczestnik powinien posiadać urządzenie oraz połączenie internetowe umożliwiające odtworzenie treści video oraz głosowych. Uczestnik może sprawdzić możliwości techniczne uczestnictwa w webinarze na tej stronie: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester?_gl=1*1816akw*_ga*MTAwMTUxOTgzNC4xNjQ3NTI2NDIx*_ga_K7H94QHX99*MTY1NTg4OTEzMi4zNy4xLjE2NTU4ODkzMzcuNjA.&_ga=2.104085888.1015738291.1655797046-1001519834.1647526421&fbclid=IwAR11M4TySPMULDdp0OtD7moVIlurNaDDk68ZoLchCtjbX3sW-DiLGC3Z6FA

3. Organizator nie odpowiada za utrudnienia związane z dostarczeniem połączenia wifi i/lub z problemami technicznymi po stronie platformy edukacyjnej. W przypadku wystąpienia przedłużających się utrudnień związanych z transmisją (urywanie dźwięku, brak widoczności video) przez łącznie więcej niż 20 minut, wydarzenie zostanie przerwane i zorganizowane ponownie po usunięciu przyczyn problemów technicznych.

Odwołanie wydarzenia

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i/lub godziny wydarzenia. W szczególności zmiana taka może mieć miejsce w przypadku niedyspozycji osoby prowadzącej wydarzenie lub w przypadku nieuzbierania się minimalnej wymaganej do przeprowadzenia wydarzenia ilości osób.

2. Organizator poinformuje drogą mailową lub telefoniczną (sms lub rozmowa telefoniczna) najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem o odwołaniu wydarzenia ze względu na brak minimalnej wymaganej grupy lub niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niedyspozycji osoby prowadzącej.

3. Po otrzymaniu informacji o odwołaniu / przeniesieniu wydarzenia, Uczestniczka może zdecydować o przeniesieniu jej udziału na nowy termin lub zażądać zwrotu pieniędzy.

Odwołanie udziału w wydarzeniu i zwrot pieniędzy

1. Uczestniczka może najpóźniej na 48 h przed planowanym wydarzeniem zgłosić sms-owo, telefonicznie lub mailowo (warsztaty@wrozkacycuszka.pl) niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu.
Pieniądze są zwracane na saldo klienta w sklepie internetowym lub stacjonarnym i mogą zostać wykorzystane na zakupy.

2. W przypadku odwołania przez Uczestniczkę udziału na mniej niż 48 h przed planowanym wydarzeniem, pieniądze nie będą zwracane.

 

 

Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 454 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-04-23
Profesjonalna obsługa przed wizytą. Przystępnie wyjaśnione zasady konsultacji. Wywiad zbierany przed spotkaniem aby podczas wizyty skupiać się na rozwiązaniu problemów. Położna Ania kompetentna i bardzo sympatyczna. Z atencją podeszła zarówno do małego jak i dużego pacjenta. Zaproponowała kilka rozwiązań, które mogą pomóc w naszej sytuacji. Serdecznie polecam.
2023-04-06
Polecam, wszystko Oki, duży plus za szybki kontakt i odpowiedzi na wszystkie pytania!

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel