Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Webinar Bezpieczny smoczek i butelka
Webinar Bezpieczny smoczek i butelka
Webinar Bezpieczny smoczek i butelka
Webinar Bezpieczny smoczek i butelka

Webinar Bezpieczny smoczek i butelka

 • To ta trudniejsza część wyprawki... smoczek i butelka. Dookoła słyszysz wykluczające się opinie. Reklamy zachęcają Cię butelkami "przypominającymi pierś mamy". Dowiedz się, jak świadomie i bezpiecznie używać smoczka i butelki.
69,00 zł
/ usł.
Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Cykliczny (odbywa się raz w miesiącu) webinar przygotowujący do świadomego wprowadzenia smoczka uspokajacza oraz alternatywnych metod karmienia piersią (ze szczególnym uwzględnieniem butelki) przy jednoczesnym kontynuowaniu karmienia piersią.


Dzięki webinarowi:

 • uporządkujesz swoje myślenie i wiedzę o smoczku i butelce,
 • poznasz dobre praktyki we wprowadzaniu butelki i smoczka oraz kontynuowaniu karmienia,
 • poznasz i przeanalizujesz dostępną ofertę butelek i smoczków i będziesz umiała ocenić, która z nich będzie właściwym wyborem


Kiedy
  Po wykupieniu webinaru otrzymujesz do niego dostęp na tydzień.
Gdzie Platforma Clickmeeting
Czas trwania: 2 h
Wykładowca: mgr Marcelina Żółtowska
 

Dlaczego i dla kogo stworzyłyśmy ten webinar


Smoczek i butelka. Wszyscy się ich boją, i wszyscy ich używają! Jeśli jesteś na etapie kompletowania wyprawki, usłyszałaś już prawdopodobnie setki opinii nt. tego jaki smoczek i jaką butelkę powinniście wybrać dla swojego Dziecka oraz jaki smoczek powinniście podawać. 

Coraz więcej Mam przygotowując się do porodu i macierzyństwa chce zaplanować również aktywności związane z hobby czy karierą zawodową. Zastanawiają się, jak bezpiecznie używać smoczka i butelki tak, aby jednocześnie zachować karmienie piersią. 

Czy można mieć ciastko i zjeść ciastko? Czy można karmić butelką i piersią? 

Ten webinar to odpowiedź na lukę wypełnioną przez chaos w temacie smoczka i butelki. Postanowiłyśmy zastąpić tę lukę uporządkowaną wiedzą na temat funkcji i odruchu ssania, charakteru karmienia piersią i laktacji tak, abyś mogła świadomie wybrać czy, kiedy i jaki smoczek i butelkę podasz. Dzięki wiedzy uzyskanej podczas spotkania będziesz miała poczucie pewności, że postępujesz prawidłowo i bezpiecznie dla Maluszka i karmienia piersią. 


Dzięki webinarowi

 • Poukładać sobie w głowie temat używania smoczka i butelki i poczuć spokój w obliczu tego tematu.
 • Zwiększyć swoją świadomość dotyczącą funkcji i odruchu ssania, aby w przyszłości świadomie wybierać silikonowe i plastikowe pomoce 
 • Zacząć odróżniać mity i obiegowe opinie od aktualnej wiedzy.
 • Wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby zapewnić bezproblemowe karmienie piersią oraz używanie alternatywnych metod dokarmiania. 

 

Zakres tematyczny:

 1. Funkcja i odruch ssania - wszystko, co Rodzic powinien wiedzieć. 

  Smoczek
 2. Wybór smoczka uspokajacza - na jakie cechy zwrócić uwagę? Który smoczek będzie odpowiedni dla Was?
 3. Jak wprowadzić i używać smoczek tak, aby nie zaburzyć komunikacji Niemowlęcia z Mamą. 
 4. Jak Dziecko komunikuje swoje potrzeby dotyczące karmienia i bliskości i co zrobić, aby użycie smoczka nie zepsuło Waszej komunikacji?
 5. Zły smoczek i złe użytkowanie smoczka - jakie może mieć konsekwencje?

  Butelka
 6. Wybór butelki do karmienia - na jakie cechy zwrócić uwagę? Która butelka będzie odpowiednia dla Was?
 7. Co zamiast butelki? Poznaj alternatywne metody dokarmiania i oceń, która może być właściwa dla Was. 
 8. Czas wprowadzenia butelki - na co zwrócić uwagę?
 9. Jak prawidłowo karmić butelką?
 10. Polecane przez specjalistów: Karmienie butelką w pozycji biologicznej, czyli jak karmić butelką, zachować bliskość i wspierać rozwój Dziecka.
 11. Czy można bezpiecznie karmić butelką i piersią? 

 

Autorka spotkania:

mgr Marcelina Żółtowska

Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej. 

Marcelina pra­cu­je z noworodkami i niemowlętami. Prowadzi własną poradnię neurologopedyczną - centrum terapeutyczne "Od Głowy do Mowy". Kon­sul­tu­je wcze­śnia­ki i dzie­ci uro­dzo­ne o cza­sie w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu. Do­ko­nu­je dia­gno­zy neurolo­go­pe­dycz­nej no­wo­rod­ka i nie­mow­lę­cia, zaj­mu­je się te­ra­pią za­bu­rzeń w ob­sza­rze kom­plek­su ust­no­-twa­rzo­we­go, po­ma­ga ma­mom w trud­nych po­cząt­kach kar­mie­nia.

Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i ro­dzi­ców. 

 

Edukacja:

Stu­dia po­dy­plo­mo­we, kie­ru­nek: neu­ro­lo­go­pe­dia kli­nicz­na z wcze­sną in­ter­wen­cją lo­go­pe­dycz­ną – Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny we Wro­cła­wiu.

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spe­cjal­ność: lo­go­pe­dia – Aka­de­mia Pe­da­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Ma­rii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka – Uni­wer­sy­tet Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spe­cjal­ność: lo­go­pe­dia z ki­ne­zjo­lo­gią edu­ka­cyj­ną – Wyż­sza Sz­ko­ła Edu­ka­cji In­te­gra­cyj­nej i In­ter­kul­tu­ro­wej w Po­zna­niu

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: dzien­ni­kar­stwo i ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na – Uni­wer­sy­tet Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy

Stu­dia po­dy­plo­mo­we: Za­rzą­dza­nie oświa­tą – Wyż­sza Sz­ko­ła Nauk Hu­ma­ni­stycz­nych i Dzien­ni­kar­stwa w Po­zna­niu

Prak­ty­ki za­wo­do­we:

- Cen­trum Zdro­wia Dziec­ka w War­sza­wie na Od­dzia­le Ga­stro­en­te­ro­lo­gii, He­pa­to­lo­gii, Za­bu­rzeń Odży­wia­nia i Pe­dia­trii

- In­sty­tut Mat­ki i Dziec­ka w War­sza­wie w Kli­ni­ce Ne­ona­to­lo­gii i In­ten­syw­nej Te­ra­pii No­wo­rod­ka w War­sza­wie

- Sz­pi­tal Kli­nicz­nym im. H. Świę­cic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Po­zna­niu

- Od­dział Wiel­ko­pol­skie­go Pol­skie­go Związ­ku Głu­chych w Po­zna­niu

- sz­ko­ły i przed­szko­la in­te­gra­cyj­ne

Kur­sy i szko­le­nia:

- Ha­la­vM Bre­ast­fe­eding Cli­ni­c - kurs przy­go­to­wu­ją­cy do eg­za­mi­nu na Mię­dzy­na­ro­do­we­go Cer­ty­fi­ko­wa­ne­go Kon­sul­tan­ta Lak­ta­cyj­ne­go IBCLC, dr Gi­na We­is­sman IBCLC

- Wę­dzi­deł­ko war­gi gór­nej okiem or­to­don­ty –w­ska­zów­ki dla te­ra­peu­tów

- Fre­no­to­mia dla prak­ty­kó­w - kwa­li­fi­ka­cja i za­bieg

-Ja­ma ust­na nie­mow­la­ka – okiem sto­ma­to­lo­ga i fi­zjo­te­ra­peu­ty

-Oce­na funk­cjo­nal­na trak­tu ust­no­-twa­rzo­we­go. Mio­te­ra­pia­-po­dej­ście au­tor­skie

-Kurs dla neu­ro­lo­go­pe­dów, lo­go­pe­dów i fi­zjo­te­ra­peu­tó­w-te­ra­peu­tów wcze­snej in­ter­wen­cji pra­cu­ją­cych z dziec­kiem kar­mio­nym pier­sią, Cen­trum Nau­ki o Lak­ta­cji

-Tak­ty­ka po­stę­po­wa­nia w an­ky­lo­glo­sji u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt okiem le­ka­rza prak­ty­ka i neu­ro­lo­go­pe­dy

-Sty­mu­la­cja trak­tu ust­no­-twa­rzo­we­go

-Oce­na neu­ro­lo­go­pe­dycz­na no­wo­rod­ka­/nie­mow­lę­cia­-warsz­tat prak­tycz­ny z pa­cjen­ta­mi

-Funk­cja po­ły­ka­nia w kon­tek­ście te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej

-Żu­cie wy­zwa­niem lo­go­pe­dy – za­bu­rze­nia czyn­no­ścio­we ukła­du ru­cho­we­go na­rzą­du żu­cia

-OSWOJENIE MA ZNACZENIE. Ho­li­stycz­ny pro­gram te­ra­pii kar­mie­nia

-Trud­no­ści w po­ły­ka­niu­-prak­tycz­ne tech­ni­ki wspo­ma­ga­ją­ce układ po­kar­mo­wy

-In­te­gra­cja odru­chów ust­no­-twa­rzo­wych oraz Te­ra­pia Neu­ro­Tak­tyl­na– Mię­dzy­na­ro­do­wy In­sty­tut dr Swie­tła­ny Mas­gu­to­wej

-An­ky­lo­glos­sia u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt

-Nie­­mo­w­lak u lo­­go­­pe­­dy II Mio­­bo­­bo – skró­­co­­ne wę­­dzi­­de­ł­ko pod­ję­­zy­­ko­­we u nie­­mo­w­ląt – po­dej­ście pra­k­ty­cz­ne

-Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Lak­ta­cyj­na PROLACTA

-Wcze­sna dia­gno­za i sty­mu­la­cja lo­go­pe­dycz­na no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt

-Dia­gno­za skró­co­nych wę­dzi­de­łek ja­my ust­nej w aspek­cie lo­go­pe­dycz­nym

-Nie­mow­lak u lo­go­pe­dy

-Nie­mow­lak i lo­go­pe­dycz­ne fla­gi ostrze­gaw­cze

-Gry­za­ki w pro­fi­lak­ty­ce i te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej

-Trud­no­ści w po­ły­ka­niu­-prak­tycz­ne tech­ni­ki wspo­ma­ga­ją­ce układ po­kar­mo­wy

-Obja­wy Gó­ry Fu­ji u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt

-Wpro­wa­dze­nie do mio­te­ra­pii w lo­go­pe­dii

-Ana­to­mia pal­pa­cyj­na kom­plek­su ust­no­-twa­rzo­we­go w uję­ciu lo­go­pe­dycz­nym

-An­ky­lo­glo­sja­-krót­kie wę­dzi­deł­ko ję­zy­ka

-Dia­gno­za i te­ra­pia za­bu­rzeń roz­wo­ju mo­wy u dzie­ci cho­rych neu­ro­lo­gicz­nie, Po­znań

-Kar­mie­nie te­ra­peu­tycz­ne Hu­man To­uch

-Dia­gno­zo­wa­nie ma­łych dzie­ci w kie­run­ku za­bu­rzeń ze spek­trum au­ty­zmu. Fun­da­cja Sy­nap­sis War­sza­wa

-Dia­gno­sty­ka i te­ra­pia za­bu­rzeń mi­kro­flo­ry je­li­to­wej u dzie­ci ze spek­trum au­ty­zmu. Die­te­tycz­ne i bio­me­dycz­ne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju mo­wy

-Ki­ne­sio­ta­ping w lo­go­pe­dii i fi­zjo­te­ra­pii sto­ma­to­lo­gicz­nej, Byd­goszcz

-Mó­zgo­we uszko­dze­nia wi­dze­nia i trud­no­ści wzro­ko­we uwa­run­ko­wa­ne nie­pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niem ukła­du ner­wo­we­go w fi­zjo­te­ra­pii i re­ha­bi­li­ta­cji wzro­ku, Po­znań

-III Mię­dzy­na­ro­do­wa Neu­ro­bio­lo­gicz­na Kon­fe­ren­cja Nau­ko­wa „Glot­to­dy­dak­ty­ka i lo­go­pe­dia z per­spek­ty­wy neu­ro­bio­lo­gicz­ne­j” Kra­ków

-Warsz­ta­ty „Pro­gra­mo­wa­nie ję­zy­ka dla dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji (nie­sły­szą­cych, au­ty­stycz­nych, z afa­zją)” War­sza­wa

-Sz­ko­le­nie „Pra­ca lo­go­pe­dycz­na z dziec­kiem za­gro­żo­nym nie­pra­wi­dło­wym roz­wo­jem mo­wy i trud­no­ścia­mi w kar­mie­niu. Wcze­sna in­ter­wen­cja lo­go­pe­dycz­na” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Wspie­ra­nie funk­cji pre­lin­gwal­nych w prak­ty­ce lo­go­pe­dy, wcze­sna opie­ka lo­go­pe­dyczna nad dziec­kiem od 0-2 r.ż.” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Dia­gno­za lo­go­pe­dycz­na dzie­ci z róż­ny­mi za­bu­rze­nia­mi mo­wy”, Ka­lisz

-Warsz­ta­ty „Test SON-R 2,5-7 ba­da­nie i in­ter­pre­ta­cja wy­ni­kó­w” War­sza­wa

-Cer­ty­fi­kat „Kar­ty Oce­ny Ro­zwo­ju Psy­cho­ru­cho­we­go KORP” Wro­cław

-Warsz­ta­ty „Me­to­da Kra­kow­ska w lo­go­pe­dii” Byd­goszcz

-Sz­ko­le­nie „Wcze­sna dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju ję­zy­ko­we­go. Pro­gra­mo­wa­nie roz­wo­ju ję­zy­ka” Po­znań

-Warsz­tat „Ele­men­ty re­ha­bi­li­ta­cji lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z mó­zgo­wym po­ra­że­niem dzie­cięcym” Byd­goszcz

-Sz­ko­le­nie „Ko­mu­ni­ka­cja włą­cza­ją­ca z dziec­kiem z Ze­spo­łem Asper­ge­ra – warsz­tat umie­jęt­no­ści” Ka­lisz

-Warsz­tat „Dy­zar­tria: pod­sta­wy teo­rii, dia­gno­zy i prak­ty­ki lo­go­pe­dycz­ne­j” Byd­goszcz

-Cer­ty­fi­kat „Dia­gno­za i Te­ra­pia Rę­ki­-sz­ko­le­nie I i II stop­nia” Po­znań

-Warsz­tat „Kom­plek­so­wa dia­gno­za a IPET-stra­te­gie wspar­cia w bez­po­śred­niej pra­cy z dziec­kiem i ro­dzi­ną” Byd­goszcz

-VI Se­mi­na­rium Nau­ko­we w ra­mach Lo­go­pe­dycz­ne­go Ty­god­nia Uni­wer­sy­te­tu Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go, Byd­goszcz

-Warsz­tat „Pod­sta­wy or­to­don­cji dla lo­go­pe­dów. Dia­gno­za i uspraw­nia­nie wy­mo­wy z wa­dą zgry­zu i z wa­dą wy­mo­wy” Byd­goszcz,

-Warsz­tat „Te­ra­pia ko­mu­ni­ka­cji wer­bal­nej dzie­ci z au­ty­zme­m” Byd­goszcz

-Warsz­tat „Sku­tecz­ne me­to­dy pra­cy z dziec­kiem z wa­dą wy­mo­wy, część I” Ka­to­wi­ce

-Warsz­tat „Sku­tecz­ne me­to­dy lo­go­pe­dycz­ne, część II” Ka­to­wi­ce

-Warsz­ta­ty „In­te­gra­cja sen­so­rycz­na w te­ra­pii lo­go­pe­dycz­ne­j” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty „Stra­te­gicz­na me­to­da uspraw­nia­nia re­ali­za­cji fo­ne­mó­w” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z opóź­nio­nym roz­wo­jem mo­wy” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Ćwi­cze­nia ogól­no­ro­zwo­jo­we wspie­ra­ją­ce na­ukę czy­ta­nia u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju”

-IV Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Lo­go­pe­dycz­na „Me­to­dy wspo­ma­ga­ją­ce te­ra­pię lo­go­pe­dycz­ną dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­ny­m” War­sza­wa

-Kon­fe­ren­cja „III Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Nau­ko­we z oka­zji Eu­ro­pej­skie­go Dnia Lo­go­pe­dy- Wy­bra­ne pro­ble­my lo­go­pe­dii” Byd­goszcz

-Kon­fe­ren­cja „V Kon­fe­ren­cja lo­go­pe­dycz­na z oka­zji Eu­ro­pej­skie­go Dnia Lo­go­pe­dy- In­ter­dy­scy­pli­nar­ność w lo­go­pe­dii” Byd­goszcz

-Kon­fe­ren­cja „IV Kon­fe­ren­cja z oka­zji Eu­ro­pej­skie­go Dnia Lo­go­pe­dy­-Za­bu­rze­nia mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji u dzie­ci z wa­da­mi słu­chu i opóź­nio­nym roz­wo­jem mo­wy” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty „Wcze­sna dia­gno­za i sty­mu­la­cja lo­go­pe­dycz­na” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci za­gro­żo­nych dys­lek­sją” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Sty­mu­la­cja me­cha­ni­zmów po­znaw­czych wa­run­ku­ją­cych roz­wój mo­wy” Byd­goszcz

– Kurs „Współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi. Pra­ca z ro­dzi­cem trud­ny­m” Ośro­dek Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li Uni­-Ter­ra w Po­zna­niu

-I Mię­dzy­na­ro­do­wa Neu­ro­bio­lo­gicz­na Kon­fe­ren­cja Nau­ko­wa „Neu­ro­bio­lo­gicz­ne pod­sta­wy wcze­snej te­ra­pii za­bu­rzeń roz­wo­jo­wy­ch” Uni­wer­sy­tet Pe­da­go­gicz­ny w Kra­ko­wie

-Kon­fe­ren­cja „Sty­mu­la­cja roz­wo­ju dziec­ka we­dług Me­to­dy Kra­kow­skie­j” Byd­goszcz

-Sz­ko­le­nie „Me­to­da sy­la­bo­wa na­uki czy­ta­nia prof. Ja­go­dy Cie­szyń­skie­j” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Sy­mul­ta­nicz­no­-se­kwen­cyj­na na­uka czy­ta­nia” War­sza­wa

-Sz­ko­le­nie „Ze­spół Asper­ge­ra (ce­chy au­ty­stycz­ne) – dia­gno­za, te­ra­pia, mo­dy­fi­ka­cja za­cho­wa­ń” Po­znań

-Sz­ko­le­nie: „Opóź­nio­ny roz­wój mo­wy – dia­gno­za i wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Te­ra­pia za­bu­rzeń trud­nych w au­ty­zmie i Ze­spo­le Asper­ge­ra” Po­znań

-III Ogól­no­pol­skie Fo­rum Au­ty­zmu – Au­tyzm nie mu­si być wy­ro­kiem – współ­cze­sne me­to­dy dia­gno­zy, te­ra­pii i le­cze­nia” Po­znań

-Warsz­ta­ty „In­tro­duc­tion. Wpro­wa­dze­nie do me­to­dy growth thro­ugh Play Sy­ste­m” Po­znań

-Kon­fe­ren­cja „In­te­gra­cja dla edu­ka­cji. Ła­god­ne przej­ście z przed­szko­la do szko­ły. Ro­la na­uczy­cie­la w kształ­to­wa­niu wszech­stron­ne­go roz­wo­ju dziec­ka” Po­znań

-Warsz­ta­ty „Te­ra­pia neu­ro­bio­lo­gicz­na” War­sza­wa

-Sym­po­zjum „Ro­zwój ma­łe­go dziec­ka­-jak i gdzie szu­kać po­mo­cy” Po­znań

-VIII Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja lo­go­pe­dycz­na „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi au­ty­stycz­ny­mi” War­sza­wa

-Sz­ko­le­nie „Ala­lia (opóź­nio­ny roz­wój mo­wy, SLI)-dia­gno­za i te­ra­pia” War­sza­wa

-Warsz­ta­ty „Za­sto­so­wa­nie dzien­nicz­ków wy­da­rzeń w pra­cy z dzieć­mi z au­ty­zme­m” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Me­to­da neu­ro­bio­lo­gicz­na w te­ra­pii dzie­ci z au­ty­zme­m”

-Kon­fe­ren­cja „Dziec­ko­-w­spól­ny pro­jekt. Pla­ców­ka­-Ro­dzi­ce­-Po­rad­nia. In­te­gra­cja na rzecz naj­młod­szy­ch” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty „Sty­mu­la­cja me­cha­ni­zmów le­wo­pół­ku­lo­wy­ch-u­spraw­nia­nie pra­cy le­wej pół­ku­li mó­zgu” Po­znań

-Sz­ko­le­nie „Sy­mul­ta­nicz­no­-Se­kwen­cyj­na na­uka Czy­ta­nia (S-SNCz)” Byd­goszcz

-Mię­dzy­na­ro­do­we Otwar­te Dni Nau­ki KPSW Byd­goszcz

-Warsz­tat „Ćwi­cze­nia lo­go­pe­dycz­ne” Byd­goszcz

-Wy­kład „Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka po­trze­bą cza­su” Byd­goszcz

-Warsz­tat „Dia­gno­za róż­ni­co­wa dzie­ci z ORM” Byd­goszcz

-Warsz­ta­ty re­ha­bi­li­ta­cyj­no­-kon­sul­ta­cyj­no­-dia­gno­stycz­ne Me­tod Ru­chu Ro­zwi­ja­ją­ce­go We­ro­ni­ki Sher­bor­ne (I i II sto­pień) Byd­goszcz

-Warsz­tat: „Dia­gno­za i te­ra­pia dzie­ci z ze­spo­łem Asper­ge­ra” Po­znań

-Kon­fe­ren­cja „Ogól­no­pol­ska Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Nau­ko­wa Psy­che­-Cia­ło­-Nie­świa­do­mo­ść” Byd­goszcz

-Warsz­tat „Pod­sta­wy emi­sji gło­su dla lo­go­pe­dó­w” Byd­goszcz

 

Regulamin wydarzeń 

Organizatorem warsztatów i webinarów (zwanych dalej wydarzeniami) jest
Oksytocyna Anna Matuszczak, właściciel marki Wróżka Cycuszka, z siedzibą przy ul. Maltańska 1 61-131 Poznań, zwany dalej Organizatorem.

Wykupienie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Prawa autorskie

1. Przedstawione w trakcie wydarzeń treści są wynikiem pracy, edukacji i doświadczenia poszczególnych specjalistek i jako takie podlegają ochronie prawnej z tytułu praw autorskich. 

2. Nie wyrażamy zgody na dzielenie się całością lub fragmentami treści oraz na udostępnianie linków źródłowych do treści edukacyjnych objętych prawem autorskim.

3. Każda próba udostępnienia treści bez zgody Autorki może się wiązać ze skutkami prawnymi. 

 

1. Wróżka Cycuszka organizuje darmowe oraz płatne spotkania z ekspertami w tematach okołoporodowych w formie warsztatowej oraz online.

2. Jedna osoba może wziąć udział w maksymalnie dwóch warsztatach darmowych oraz w nieograniczonej ilości warsztatów płatnych.

Warunki techniczne

1. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do platformy edukacyjnej, za pośrednictwem której będzie przekazany materiał edukacyjny.

2. Aby w pełni i poprawnie skorzystać z możliwości udziału w spotkaniu edukacyjnym online, uczestnik powinien posiadać urządzenie oraz połączenie internetowe umożliwiające odtworzenie treści video oraz głosowych. Uczestnik może sprawdzić możliwości techniczne uczestnictwa w webinarze na tej stronie: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester?_gl=1*1816akw*_ga*MTAwMTUxOTgzNC4xNjQ3NTI2NDIx*_ga_K7H94QHX99*MTY1NTg4OTEzMi4zNy4xLjE2NTU4ODkzMzcuNjA.&_ga=2.104085888.1015738291.1655797046-1001519834.1647526421&fbclid=IwAR11M4TySPMULDdp0OtD7moVIlurNaDDk68ZoLchCtjbX3sW-DiLGC3Z6FA

3. Organizator nie odpowiada za utrudnienia związane z dostarczeniem połączenia wifi i/lub z problemami technicznymi po stronie platformy edukacyjnej. W przypadku wystąpienia przedłużających się utrudnień związanych z transmisją (urywanie dźwięku, brak widoczności video) przez łącznie więcej niż 20 minut, wydarzenie zostanie przerwane i zorganizowane ponownie po usunięciu przyczyn problemów technicznych.

Odwołanie wydarzenia

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i/lub godziny wydarzenia. W szczególności zmiana taka może mieć miejsce w przypadku niedyspozycji osoby prowadzącej wydarzenie lub w przypadku nieuzbierania się minimalnej wymaganej do przeprowadzenia wydarzenia ilości osób.

2. Organizator poinformuje drogą mailową lub telefoniczną (sms lub rozmowa telefoniczna) najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem o odwołaniu wydarzenia ze względu na brak minimalnej wymaganej grupy lub niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niedyspozycji osoby prowadzącej.

3. Po otrzymaniu informacji o odwołaniu / przeniesieniu wydarzenia, Uczestniczka może zdecydować o przeniesieniu jej udziału na nowy termin lub zażądać zwrotu pieniędzy.

Odwołanie udziału w wydarzeniu i zwrot pieniędzy

1. Uczestniczka może najpóźniej na 48 h przed planowanym wydarzeniem zgłosić sms-owo, telefonicznie lub mailowo (warsztaty@wrozkacycuszka.pl) niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu.
Pieniądze są zwracane na saldo klienta w sklepie internetowym lub stacjonarnym i mogą zostać wykorzystane na zakupy.

2. W przypadku odwołania przez Uczestniczkę udziału na mniej niż 48 h przed planowanym wydarzeniem, pieniądze nie będą zwracane.

 

 

Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Opinie o Webinar Bezpieczny smoczek i butelka

5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Świetny webinar. Warto zainwestować w wiedzę przekazywaną podczas webinaru. Jest ona kluczowa dla bezpiecznego użytkowania smoczka i butelki a tak mało popularna.
2022-08-02
Patrycja, Poznań
Czy opinia była pomocna? Tak 0 Nie 0
5/5
Brałam udział w warsztatach z Marceliną. Zamiast spędzać godziny w internecie, gdzie znajdzie się więcej niepotrzebnych niż tych ważnych i sprawdzonych informacji lepiej zainwestować w udział w warsztacie. Konkretna, sprawdzona wiedza poparta ogromnym doświadczeniem. Odpwiedzi na nurtujące pytania, wsparcie odpowiedzialnych mam w decyzji. Polecam serdecznie i dziękuję za pomoc!
2022-06-29
Barbara, Poznań
Czy opinia była pomocna? Tak 0 Nie 0
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 356 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-11-23
Baaardzo polecam, po wizycie mój syn znowu zaczął ssać pierś. Miałam wizytę online z Ewą, świetna specjalistka z ogromna wiedzą, bardzo empatyczna osoba. Pomogła mi zrozumieć dlaczego moje dziecko nie chce jeść z piersi, pokazała techniki karmienia. Będę polecać każdej mamie ♥️
2022-11-14
Dzięki rewelacyjnej rozmowie na temat doboru laktatora mogłam w końcu zamówić to czego potrzebuję

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel